5000 گیگ اینترنت 1 ماهه

5000 گیگ اینترنت 1 ماهه

فعال

5000 گیگ بین الملل
15000 گیگ داخلی
برای مدت زمان یک ماه

۴۰,۰۰۰تومان