5000 گیگ اینترنت 1 ماهه پیشگامان

5000 گیگ اینترنت 1 ماهه پیشگامان

فعال

5000 گیگ بین الملل
15000 گیگ داخلی
برای مدت زمان یک ماه

۴۰,۰۰۰تومان