20 گیگ اینترنت 12 ماهه

20 گیگ اینترنت 12 ماهه

فعال

20 گیگ بین الملل
100 گیگ داخلی
برای مدت زمان دوازده ماه

۲۰,۰۰۰تومان