1500 گیگ اینترنت 6 ماهه

1500 گیگ اینترنت 6 ماهه

فعال

۱۵۰۰ گیگ بین الملل
۴۵۰۰ گیگ داخلی
برای مدت زمان شش ماه

۲۴۰,۰۰۰تومان