1500 گیگ اینترنت 3 ماهه

1500 گیگ اینترنت 3 ماهه

فعال

۱۵۰۰ گیگ بین الملل
۴۵۰۰ گیگ داخلی
برای مدت زمان سه ماه

۹۰,۰۰۰تومان